കുഞ്ഞിത്താറാവുകളുടെ അനുഭവം.

two ducklings
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
ഒരിടത്ത് ഒരു അമ്മ താറാവുണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ പേര് ചിഞ്ചു അമ്മ എന്നായിരുന്നു. അവൾ നല്ല സുന്ദരിയയായിരുന്നു.

ഒരിടത്ത് ഒരു അമ്മ താറാവുണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ പേര് ചിഞ്ചു അമ്മ എന്നായിരുന്നു. അവൾ നല്ല സുന്ദരിയയായിരുന്നു. അവൾക്ക് രണ്ടു മക്കൾ ഉണ്ടയിരുന്നു. മിട്ടുവും കിട്ടവും. അവർ നല്ല സ്നേഹത്തോടെയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അങ്ങിനെ അവർ വലുതായി. ഒരു ദിവസം അമ്മ താറാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തീറ്റതേടാൻ പുറത്തു പോകുകയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയും പോകരുത്. ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു അമ്മ താറാവ് പോയി.

പക്ഷെ കിട്ടുവും മിട്ടുവും വീടുവിട്ടു പുറത്തുപോയി. അവർ അങ്ങിനെ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി. അത് ഏതു സ്ഥലമാണെന്ന് അവർക്കു മനസിലായില്ല. അതൊരു കാടായിരുന്നു. അവർ വിചാരിച്ചു അതൊരു കളിസ്ഥലമാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു ചെന്നായ് അതുവഴിവന്നു. അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതാ അവിടെ രണ്ടു കുഞ്ഞിത്താറാവുകൾ . അവരെ അകത്തക്കണമെന്നു അവൻ കരുതി. അവൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ടു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണ് എന്നെയും കൂട്ടുമോ കളിയ്ക്കാൻ. അപ്പോൾ കിട്ടു പറഞ്ഞു.” ഇതിൽ എന്തോ ചതിയുണ്ട് നമ്മളോട് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെ നമ്മളെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും എന്ന്. അത് മനസിലായ മിട്ടു “എന്നാൽ നമുക്ക് ഓടിപ്പോകാം” എന്ന് കിട്ടുവിന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടു അവർ ഓടി രക്ഷപെട്ടു വീട്ടിൽ എത്തി. അപ്പോൾ അവിടെ അമ്മ എത്തിയിരുന്നു. ചിഞ്ചു ചോദിച്ചു “നിങ്ങൾ എവിടായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം” അവർ നടന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു. അതുകേട്ടപ്പോൾ ചിഞ്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരുമയോടെയിരിക്കണം ഒരിക്കലും പിരിയരുത് പിന്നട് ഒരിക്കലും അവർ അമ്മയെ അനുസരിക്കാതെ പുറത്തുപോയിട്ടില്ല.

ഗുണപാഠം: ഒത്തൊരുമിച്ചാൽ മലയും പോരും.

Pranav Roopesh

Pranav Roopesh

Class 1 student of Stella Maris Convent Senior Secondary School, Thiruvaniyoor.

Share this post

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Popular Stories

Think before you leap

Think before you leap…

Knowing the amazement in students face teacher called that boy to her and appreciated him, “well done” teacher said. No one understood why she is doing this to him only with an innocent face a student asked, “Teacher is this the waste?”

Read More »
Royal servant

Royal servant

‘So you are a beggar!’ roared the king, striding down to where the man stood. ‘Yet you have the temerity to call me a servant.’

Read More »

Popular Articles

bharat

भारत

भारत एक बहुत सुन्दर और पारम्परिक देश हैं। भारत को इण्डिया तथा हिन्दुस्थान के नामों से भी जाना जथा हैं।

Read More »